International Yoga Day Celebration in G.V.Acharya Polytechnic